MODEL,MODELKA NA FOCENÍ & NATÁČENÍ – CENÍK

REKLAMA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH, ONLINE, V TISKOVINÁCH A MÉDIÍCH


 ORIENTAČNÍ CENY ZA KOMERČNÍ FOTO / VIDEO

Vážená paní fotografko, fotografe, kameramane, produkční. Oslovte nás, pokud hledáte model/ku na reklamní fotografování a natáčení. Máte li rozpočet předem daný nebo jakkoliv stanovený, napište nám Vaši nabídku! Ověříme, koho Vám můžeme nabídnout bez ohledu na ceník.  

Cena modelky na focení závisí na mnoha faktorech, jako jsou typ a délka focení – natáčení, rozsah a doba užití, zkušenosti a popularita modelky, požadavky na vzhled a styl, místo a čas focení a další. Obvykle se cena skládá z honoráře za čas výkonu a odměny za užití díla, která se liší podle typu a rozsahu médií, ve kterých bude dílo použito. Orientační ceník najdete níže. V tabulce Užití díla se položky nesčítají, vyšší balíček zahrnuje i všechny nižší formy. Pro orientační představu odměny si vyberte řádek, který co nejvíce pokrývá Vaše potřeby užití záznamů. Časově neomezené užití se sjednává individuálně, zdali model/ka souhlas udělí či ne. Připravíme licenční smlouvu, takže se nestane, že se Vám po nějaké době ozve právník, že užíváte dílo nelegálně. Čemu se nevěnujeme – je erotika & akty.

Kontakt: Ing. Dušan Fádler, email dfc@dfc.cz, telefon po 11 hodině: +420 602 730 104

PROFESSIONAL MODEL & INFLUENCERS (BEZ DPH)
     
ODMĚNA ZA ČAS V DEN FOCENÍ / NATÁČENÍ  ZA FOTODEN  Kč/h
Čas: Od příchodu na lokaci do skončení výkonu 600 Kč/h, min 1800 Kč4800/8h, 2400/4h – půlden600
1 ROK –  ODMĚNA ZA UŽITÍ DÍLA DLE ROZSAHU – ČR + ZA UŽITÍ DÍLA:+ Kč
ILUSTRAČNÍ FOTO / ESHOP – není použito v placené reklamě / příspěvku**interní tiskoviny & web 2400
ONLINE SPONZOROVANÉ PŘÍSPĚVKY, placená reklama*bez tiskovin, pouze online3600
INFLUENCER  –  sdílení na osobní Feeds a Stories Instagram / Facebook*dohodou, orientačně – vzoreczde
TISKOVINY INDOOR*  vč. ONLINE – 1 ROK*mimo veřejná media6000
TISKOVINY  INDOOR / OUTDOOR* POS, POP, CLV max. 3 m2 vč. ONLINE*mimo veřejná media9000
TISKOVINY DO FORMÁTU BILLBOARDŮ vč. ONLINE*mimo veřejná media13000
BUYOUT bez omezení formátu: Uvolnění práv na území jednoho státu *mimo reklamu v TV25000
BUYOUT bez omezení formátu: Uvolnění práv na území jednoho státu*bez omezení36000
1 MĚSÍC – KRÁTKODOBÁ KAMPAŇ ČR+ ZA UŽITÍ DÍLA:+ Kč
ONLINE & TISK do formátu „CLV“ –  jednorázové kampaně – max. 1 MĚSÍC*mimo veřejná media3000
ONLINE & TISK BILLBOARDY – jednorázové kampaně – max. 1 MĚSÍC*mimo veřejná media6000
BUYOUT: Uvolnění práv na území jednoho státu – jednorázová kampaň max. 1 MĚSÍC*mimo reklamu v TV10000
REKLAMA V KOMERČNÍ CELOSTÁTNÍ TELEVIZI – ČR – PŘÍPLATEK 
TV REKLAMA – hlavní role – rok (orientačně nebo dohodou)sekunda identifikace:4000
TV REKLAMA – vedlejší role – rok (orientačně nebo dohodou)sekunda identifikace:2500
EVROPA A SVĚT* dohodou dle osobnostiza užití
Uvolnění práv na území EVROPA pro zahraničního klienta – dle ceny podle formátu – 1 ROK* print, POS, OUTDOORx 3
Uvolnění práv na území SVĚT pro zahraničního klienta – dle ceny podle formátu – 1 ROK* print, POS, OUTDOORx 5

* veřejná média: TV reklama a placená opakovaná reklamní kampaň v tiskovinách ve veřejné distribuci a prodeji.  Je však povolena inzerce ve specializovaných nízkonákladových oborových médií, které nejsou ve veřejném prodeji ve vysokých nákladech.

*  Indoor – reklama uvnitř provozoven, prodejen, prostor, výloh apod, která není viditelná „venku“ ve veřejném prostoru, firemní katalog produktů, firemní kalendář, roll upy na provozovnách, plakáty a polepy na krátkodobých veletrzích a výstavách apod. 

* Outdoor: venkovní reklama, billboardy, CLV, polepy MHD, vitríny, letáky, plakáty, reklama ve venkovním veřejném prostoru, mimo reklamu v TV a celostránkovou opakovanou reklamu v tiskovinách v komerčním prodeji /časopisy apod/.

** Interní tiskoviny & Foto produktů na eshop – jedná se pořizení  doprovodných dokumentačních fotografií na dobu neomezenou, např. místo fotek z fotobanky, které nejsou reklamou, nejsou šířeny mezi obecnou veřejnost, outdoor, POS, POP. Jde například o dokumentační foto ve smyslu např. zaměstnanec v práci, v kanceláři apod., které slouží pro interní tiskoviny a web firmy, jako ročenky, výroční zprávy, brožury firmy apod. Zahrnuje i kategorii foto produktů pro E-shop


VYSVĚTLENÍ A DOPORUČENÍ

Možná je Vaším přáním, aby se model/ka za určitou částku vzdal/a veškerých práv ke zhotovenému dílu bez časového omezení a navždy. Každý výkon je dílem, který se řídí autorským a osobnostním právem, za jehož užití klientem si profesionální model/ka představuje odpovídající odměnu. 

Je rozdíl, je li model/ka tváří třeba jen malé reklamní akce nebo je součástí velké reklamní kampaně na velkoplošných reklamách, v inzerci, v televizi, kdy je tvář amortizována a natolik spojena s Vaším produktem, že jiná firma si na svoji reklamní kampaň stejnou modelku nebo model nemusí chtít vybrat. Proto tato situace je modelkám a modelům kompenzována různou výší odměny za užití a šíření díla. 

Je zbytečné trvat na neomezených právech za vysokou cenu, která nakonec nevyužijete, pokud třeba plánujete jen měsíční jednorázovou kampaň nebo chcete dílo užívat jen v malých formátech a nákladech. Pokud se časem rozhodnete, že dílo využijete například pro reklamu v časopisech nebo na velkoplošné reklamě, pak rozšíření užití díla pouze přiobjednáte a doplatíte rozdíl odměny.

V případě, že požadujete speciální užití díla, které není uvedeno v tabulce, zašlete nám prosím popis, nalezneme dohodu win – win.PŘÍKLAD KONCEPTU LICENČNÍ SMLOUVY (ČÍSLO)  

SMLUVNÍ STRANY:
OBJEDNATEL:
IČO:, DIČ
a
KONEČNÝ UŽIVATEL DÍLA:
IČO:, DIČ:
(dále jen „Uživatel“)
a
Ing. Dušan FÁDLER, IČO: 403 81 943, DIČ: CZ 6304111396, modelingová agentura D.F.C. Fashion Club, Žižkova 61, 616 00, jako zástupce umělců – modelů, modelek: (dále jen “ DFC FASHION CLUB“ ) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

1. DFC FASHION CLUB tímto se zavazuje zajistit umělecký výkon umělce(modelky) dne:
Objednatel uhradí agentuře DFC FASHION CLUB za výkon a udělení licence a souhlasu s užitím díla jednorázovou úplatu (honorář) ve výši:

ODMĚNA ZA ČAS V DEN FOCENÍ / NATÁČENÍ: Kč/h:

ODMĚNA ZA UŽITÍ DÍLA:

+ DPH 21%

„Základní Užití díla“ v rámci dohodnuté odměny zahrnuje souhlas modelu s užitím jeho záznamu v rámci zde uvedeného podrobného popisu užití a šíření díla:

A to na dobu:

Není povoleno využití v jiných formách.

2. Smlouva o dalším užití díla v budoucnu a další ujednání:
V případě, že bude v budoucnu zájmem Objednatele nebo Uživatele dílo použít jinak, nebo v případě prodloužení práva k užití na další období než je dohodnuto v článku „ZÁKLADNÍ UŽITÍ DÍLA“, před dalším zveřejněním díla je povinen informovat agenturu DFC FASHION CLUB, která ověří, zdali je možný souhlas umělce/ modelky/ modelu a nebrání jim jiné smlouvy k udělení takového souhlasu. Smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě.

a) V případě, že Objednatel, Uživatel jakkoliv zkrátí nebo sníží nebo nevyužije dílo, nemá to vliv na změnu autorské odměny modelu, není li to dohodnuto předem, například ve formě fototestu a dohody o následném rozhodnutí, zdali dílo bude využito či nikoliv.

b) Objednatel bere na vědomí, že Agentura DFC FASHION CLUB, je oprávněný zástupce modelu, na základě čehož je výhradně oprávněna sjednávat jménem modelu jakékoliv další podmínky, uvedené či neuvedené v této smlouvě.

c) My, níže podepsaní, prohlašujeme, že jsme se seznámili s podmínkami smlouvy, výší účtu, honorářů a dalšími údaji. Souhlasíme s uvedeným maximálním šířením díla, které může být překročeno pouze se s písemným souhlasem modelu či agentury DFC FASHION CLUB, a to formou další písemné dohody o šíření díla. Objednatel a Uživatel prohlašují, že jsou si vědomi, že dílo nesmí být veřejně šířeno nad dovolený rozsah a formát. DFC FASHION CLUB prohlašuje, že po zaslání smlouvy a úhradě na účet agentury DFC FASHION CLUB, uděluje souhlas s šířením, kopírováním, tiskem, rozmnožováním, užíváním části nebo celku videomateriálů, výhradně v rozsahu, uvedeném v této smlouvě v kapitole UŽITÍ DÍLA.

d) Objednatel prohlašuje, že nese odpovědnost za užívání díla jak jeho jménem, tak i třetí stranou, je li s ní v přímé souvislosti jako dodavatel (např. konečný uživatel, reklamní agentura, fotograf…). Zavazuje se touto smlouvou uzavřít s „Konečným uživatelem“ smlouvu podobnou, s uvedenými podmínkami šíření díla umělce, kterou se rovněž „Konečný uživatel“ zaváže dodržet. Dílo smí být komerčně šířeno pouze v souvislosti s produktem nebo klientem, uvedeným v této smlouvě jako „Konečný uživatel díla„ Objednatel nesmí dílo předat žádným třetím stranám, neuvedeným v této smlouvě do komerčního užívání. Výjimkou je užití jako reference spoluautorů, tvůrců, produkce.

e) Objednatel souhlasí, zavazuje se a také zajistí smluvně i s Konečným uživatelem ujednání, že nevstoupí bez vědomí a souhlasu agentury DFC FASHION CLUB do žádného přímého i nepřímého smluvního vztahu s umělcem (modelem) s další nabídkou výkonu jakékoliv jiné modelingové / umělecké služby, ať již opět pro Konečného uživatele, či pro jakoukoliv jinou třetí stranu, není li dohodnuto jinak

f) V případě zjištění porušení užití díla a jeho neoprávněného užití nad schválený rozsah, je smluvní pokuta stanovena ve výši trojnásobku odměny za užití díla, kterou by jinak agentura sjednala dle ceníku agentury, uvedeném na www.dfc.cz a související náklady na právní zastoupení agentury DFC FASHION CLUB.  Před zahájením jakýchkoliv právních kroků se Agentura DFC FASHION CLUB  ovšem zavazuje v prvním kroku postupovat přátelskou cestou s výzvou k dohodě o nápravě a doplatku za nepovolené užití díla, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění události, která je v rozporu s touto smlouvou. Neprokáže li agentura provinění Objednatele, obrátí se přímo na tu stranu, která dílo zveřejnila, s požadavkem na odstranění díla a finanční satisfakci v souvislosti s neoprávněným užitím díla právní cestou.

g) Uživatel / Objednatel prohlašuje, že dílo není určeno k propagaci jakých služeb a produktů spojených s erotikou či sexuálních a podobných služeb a není s nimi v žádné spojitosti, stejně jako konečný Uživatel díla. Poruší li Uživatel nebo Objednatel toto ujednání, dochází k zásadnímu zásahu do práv a ochrany osobnosti modelu. Poruší li Uživatel/ Objednatel toto ujednání, je povinen uhradit smluvní pokutu min. 100 000,- Kč +DPH, popř. takovou částku, kterou určí soud na základě posouzení rozsahu zásahu do osobnostních práv modelu, vzniklých důsledků a škod.

h) My, osoby zde podepsané, prohlašujeme, že jsme oprávněni k jednání a podpisu jménem společností, které zastupujeme.
Podpisy smluvních stran: