MODEL,MODELKA NA FOCENÍ & NATÁČENÍ – CENÍK

REKLAMA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH, ONLINE, V TISKOVINÁCH A MÉDIÍCH

Vážená klientko, kliente, fotografko, fotografe, kameramane, produkční, manažerko a manažere reklamní agentury. Oslovte nás s jakoukoli poptávkou na reklamní foto nebo video, včetně případné nabídky odměny. 

  • Prohlédněte naši databázi výše /ŽENY – MUŽI – HOSTESKY/.  Oblíbené označte tlačítkem (+) nebo „Select /Vybrat/“.  Přejděte na „výběr“ vpravo nahoře a pošlete nám dotaz.  Ověříme dostupnost vámi vybraných typů v čase, který požadujete. 
  • Druhá a pro Vás výhodnější možnost je, že ušetříme Váš čas, který má hodnotu a připravíme Vám sami konkrétní nabídku na požadované datum akce. Víme, koho doporučit s ohledem na zadání, požadovanou zkušenost. Naše modelky osobně známe.  Pošlete nám email s informacemi nebo vyplňte na dotazník zde:   (Když nemáte nikoho ve výběru,  uvidíte chybové hlášení, ale není třeba tomu věnovat pozornost)

Jmenuji se Dušan Fádler a budu se vaší nabídkou zabývat. Mobil: 11.00 – 16.00: +420 602 730 104

Věříme, že si u nás vyberete skvělou tvář pro reklamu

  • Spoluprací s agenturou eliminujete riziko, že neznámá modelka, kterou jste si našli někde na sociálních sítích, den před focením zruší job.
  • Připravíme licenční smlouvu, takže se nestane, že se Vám po nějaké době ozve právník, že užíváte dílo nelegálně.
  • Čemu se nevěnujeme – je erotika & akty

 ORIENTAČNÍ CENY ZA KOMERČNÍ FOTO / VIDEO

Orientační informace o cenách profesionálních models, kromě sekce Special Booking, kde se cena sjednává zásadně smluvně. Konečná částka bez DPH je součtem honoráře za fotoden (časový) + odměny za užití díla modelu (tzv. Buyout) standardně na rok nebo na krátkodobou jednorázovou měsíční kampaň. Máte li rozpočet odměny daný, určitě nám jen nabídněte s informacemi a my ověříme u všech námi zastupovaných modelek a modelů možnost účasti. Zašleme Vám seznam těch, kdo je dostupný a potvrdil odměnu dohodou i termín. 

PROFESSIONAL MODEL & INFLUENCERS (BEZ DPH)
     
ODMĚNA ZA ČAS V DEN FOCENÍ / NATÁČENÍ  ZA ČAS:
Čas: Od příchodu na lokaci do skončení výkonu 600 Kč/h, min 1800 Kčfotoden 8 hod.4800
1 ROK –  ZÁKLADNÍ UŽITÍ DÍLA DLE ROZSAHU – ČR + ZA UŽITÍ DÍLA:
INTERNÍ FIREMNÍ TISKOVINY – není použito v reklamě /firemní brožury apod./** viz interní tiskoviny1800
PRODUKTOVÉ FOCENÍ NEBO ESHOP – není použito v placené reklamě / příspěvku – 1 ROK*pouze na webu1800
INFLUENCER NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ – sdílení na osobní Feeds a Stories Instagram / Facebook*dohodou, orientačně – vzoreczde
ONLINE SPONZOROVANÉ PŘÍSPĚVKY, placená reklama – 1 ROK*bez tiskovin, pouze online3600
ONLINE A FIREMNÍ TISKOVINY MIMO OUTDOOR – 1 ROK*katalogy, kalendáře apod.6000
ONLINE & TISK INDOOR/OUTDOOR DO FORMÁTU POS, POP, CLV – 1 ROK*mimo veřejná media9000
ONLINE & TISK DO FORMÁTU BILLBOARDŮ  – 1 ROK:*mimo veřejná media13000
BUYOUT bez omezení formátu: Uvolnění práv na území jednoho státu – 1 ROK*mimo reklamu v TV25000
BUYOUT bez omezení formátu: Uvolnění práv na území jednoho státu – 1 ROK*bez omezení36000
1 MĚSÍC – KRÁTKODOBÁ KAMPAŇ ČR+ ZA UŽITÍ DÍLA:
ONLINE & TISK do formátu „CLV“ –  jednorázové kampaně – max. 1 MĚSÍC*mimo veřejná media2500
ONLINE & TISK BILLBOARDY – jednorázové kampaně – max. 1 MĚSÍC*mimo veřejná media5000
BUYOUT: Uvolnění práv na území jednoho státu – jednorázová kampaň max. 1 MĚSÍC*mimo reklamu v TV10000
REKLAMA V KOMERČNÍ CELOSTÁTNÍ TELEVIZI – ČR – PŘÍPLATEK 
TV REKLAMA – hlavní role – rok (orientačně nebo dohodou)sekunda identifikace:3600
TV REKLAMA – vedlejší role – rok (orientačně nebo dohodou)sekunda identifikace:2400
EVROPA A SVĚT* dohodou dle osobnosti
Uvolnění práv na území EVROPA pro zahraničního klienta – dle ceny podle formátu – 1 ROK* print, POS, OUTDOOR+500 %
Uvolnění práv na území SVĚT pro zahraničního klienta – dle ceny podle formátu – 1 ROK* print, POS, OUTDOOR+500 %

* veřejná média: TV reklama a placená opakovaná reklamní kampaň v tiskovinách ve veřejné distribuci a prodeji.  Je však povolena inzerce ve specializovaných nízkonákladových oborových médií, které nejsou ve veřejném prodeji ve vysokých nákladech.

* outdoor: venkovní reklama, billboardy, CLV, polepy MHD, vitríny, letáky, plakáty, reklama  ve veřejném prostoru apod., tisková reklama v tiskovinách ( časopisy apod.) ve veřejné distribuci a prodeji. 

** Interní tiskoviny – jedná se pořizení  doprovodných dokumentačních fotografií na dobu neomezenou, např. místo fotek z fotobanky, které nejsou reklamou, nejsou šířeny mezi obecnou veřejnost, outdoor, POS, POP. Jde například o dokumentační foto ve smyslu např. zaměstnanec v práci, v kanceláři apod., které slouží pro interní tiskoviny a web firmy, jako ročenky, výroční zprávy, brožury firmy apod. 


VYSVĚTLENÍ A DOPORUČENÍ

Možná je Vaším přáním, aby se model/ka za určitou částku vzdal/a veškerých práv ke zhotovenému dílu bez omezení a navždy. Každý výkon je dílem, který se řídí autorským a osobnostním právem, za jehož užití klientem si profesionální model/ka představuje odpovídající odměnu. 

Je rozdíl, je li model/ka tváří třeba jen malé reklamní akce nebo je součástí velké reklamní kampaně na velkoplošných reklamách, v inzerci, v televizi, kdy je tvář amortizována a natolik spojena s Vaším produktem, že jiná firma si na svoji reklamní kampaň stejnou modelku nebo model nemusí chtít vybrat. Proto tato situace je modelkám a modelům kompenzována různou výší odměny za užití a šíření díla. 

Je zbytečné trvat na neomezených právech za vysokou cenu, která nakonec nevyužijete, pokud třeba plánujete jen měsíční jednorázovou kampaň nebo chcete dílo užívat jen v malých formátech a nákladech. Pokud se časem rozhodnete, že dílo využijete například pro reklamu v časopisech nebo na velkoplošné reklamě, pak rozšíření užití díla pouze přiobjednáte a doplatíte rozdíl odměny.

V případě, že požadujete speciální užití díla, které není uvedeno v tabulce, zašlete nám prosím popis, nalezneme dohodu win – win.PŘÍKLAD KONCEPTU LICENČNÍ SMLOUVY (ČÍSLO)  

SMLUVNÍ STRANY:
OBJEDNATEL:
IČO:, DIČ
a
KONEČNÝ UŽIVATEL DÍLA:
IČO:, DIČ:
(dále jen „Uživatel“)
a
Ing. Dušan FÁDLER, IČO: 403 81 943, DIČ: CZ 6304111396, modelingová agentura D.F.C. Fashion Club, Žižkova 61, 616 00, jako zástupce umělců – modelů, modelek: (dále jen “ DFC FASHION CLUB“ ) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

1. DFC FASHION CLUB tímto se zavazuje zajistit umělecký výkon umělce(modelky) dne:
Objednatel uhradí agentuře DFC FASHION CLUB za výkon a udělení licence a souhlasu s užitím díla jednorázovou úplatu (honorář) ve výši:

ODMĚNA ZA ČAS V DEN FOCENÍ / NATÁČENÍ: Kč/h:

ODMĚNA ZA UŽITÍ DÍLA:

+ DPH 21%

„Základní Užití díla“ v rámci dohodnuté odměny zahrnuje souhlas modelu s užitím jeho záznamu v rámci zde uvedeného podrobného popisu užití a šíření díla:

A to na dobu:

Není povoleno využití v jiných formách.

2. Smlouva o dalším užití díla v budoucnu a další ujednání:
V případě, že bude v budoucnu zájmem Objednatele nebo Uživatele dílo použít jinak, nebo v případě prodloužení práva k užití na další období než je dohodnuto v článku „ZÁKLADNÍ UŽITÍ DÍLA“, před dalším zveřejněním díla je povinen informovat agenturu DFC FASHION CLUB, která ověří, zdali je možný souhlas umělce/ modelky/ modelu a nebrání jim jiné smlouvy k udělení takového souhlasu. Smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě.

a) V případě, že Objednatel, Uživatel jakkoliv zkrátí nebo sníží nebo nevyužije dílo, nemá to vliv na změnu autorské odměny modelu, není li to dohodnuto předem, například ve formě fototestu a dohody o následném rozhodnutí, zdali dílo bude využito či nikoliv.

b) Objednatel bere na vědomí, že Agentura DFC FASHION CLUB, je oprávněný zástupce modelu, na základě čehož je výhradně oprávněna sjednávat jménem modelu jakékoliv další podmínky, uvedené či neuvedené v této smlouvě.

c) My, níže podepsaní, prohlašujeme, že jsme se seznámili s podmínkami smlouvy, výší účtu, honorářů a dalšími údaji. Souhlasíme s uvedeným maximálním šířením díla, které může být překročeno pouze se s písemným souhlasem modelu či agentury DFC FASHION CLUB, a to formou další písemné dohody o šíření díla. Objednatel a Uživatel prohlašují, že jsou si vědomi, že dílo nesmí být veřejně šířeno nad dovolený rozsah a formát. DFC FASHION CLUB prohlašuje, že po zaslání smlouvy a úhradě na účet agentury DFC FASHION CLUB, uděluje souhlas s šířením, kopírováním, tiskem, rozmnožováním, užíváním části nebo celku videomateriálů, výhradně v rozsahu, uvedeném v této smlouvě v kapitole UŽITÍ DÍLA.

d) Objednatel prohlašuje, že nese odpovědnost za užívání díla jak jeho jménem, tak i třetí stranou, je li s ní v přímé souvislosti jako dodavatel (např. konečný uživatel, reklamní agentura, fotograf…). Zavazuje se touto smlouvou uzavřít s „Konečným uživatelem“ smlouvu podobnou, s uvedenými podmínkami šíření díla umělce, kterou se rovněž „Konečný uživatel“ zaváže dodržet. Dílo smí být komerčně šířeno pouze v souvislosti s produktem nebo klientem, uvedeným v této smlouvě jako „Konečný uživatel díla„ Objednatel nesmí dílo předat žádným třetím stranám, neuvedeným v této smlouvě do komerčního užívání. Výjimkou je užití jako reference spoluautorů, tvůrců, produkce.

e) Objednatel souhlasí, zavazuje se a také zajistí smluvně i s Konečným uživatelem ujednání, že nevstoupí bez vědomí a souhlasu agentury DFC FASHION CLUB do žádného přímého i nepřímého smluvního vztahu s umělcem (modelem) s další nabídkou výkonu jakékoliv jiné modelingové / umělecké služby, ať již opět pro Konečného uživatele, či pro jakoukoliv jinou třetí stranu, není li dohodnuto jinak

f) V případě zjištění porušení užití díla a jeho neoprávněného užití nad schválený rozsah, je smluvní pokuta stanovena ve výši trojnásobku odměny za užití díla, kterou by jinak agentura sjednala dle ceníku agentury, uvedeném na www.dfc.cz a související náklady na právní zastoupení agentury DFC FASHION CLUB.  Před zahájením jakýchkoliv právních kroků se Agentura DFC FASHION CLUB  ovšem zavazuje v prvním kroku postupovat přátelskou cestou s výzvou k dohodě o nápravě a doplatku za nepovolené užití díla, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění události, která je v rozporu s touto smlouvou. Neprokáže li agentura provinění Objednatele, obrátí se přímo na tu stranu, která dílo zveřejnila, s požadavkem na odstranění díla a finanční satisfakci v souvislosti s neoprávněným užitím díla právní cestou.

g) Uživatel / Objednatel prohlašuje, že dílo není určeno k propagaci jakých služeb a produktů spojených s erotikou či sexuálních a podobných služeb a není s nimi v žádné spojitosti, stejně jako konečný Uživatel díla. Poruší li Uživatel nebo Objednatel toto ujednání, dochází k zásadnímu zásahu do práv a ochrany osobnosti modelu. Poruší li Uživatel/ Objednatel toto ujednání, je povinen uhradit smluvní pokutu min. 100 000,- Kč +DPH, popř. takovou částku, kterou určí soud na základě posouzení rozsahu zásahu do osobnostních práv modelu, vzniklých důsledků a škod.

h) My, osoby zde podepsané, prohlašujeme, že jsme oprávněni k jednání a podpisu jménem společností, které zastupujeme.
Podpisy smluvních stran: