MODEL, MODELKA NA FOTO & VIDEO – CENÍK

REKLAMA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH, ONLINE, TISKOVINÁCH A MÉDIÍCH

Vážená klientko, pane kliente, fotografko, fotografe, kameramane, produkční, manažerko a manažere reklamní agentury. Jsme tu pro vás a nabízíme vám servis a skvělé modelky a modely.

  • Ušetříme váš čas, který má hodnotu a vyhledáme vhodné modelky, modely a popř. i  influencer´s pro vaši foto a video reklamu.
  • Zabráníme jako objektivní prostředník rozčarování, pokud si sami někde najdete model/ky a po jejich příchodu zjistíte, že míry nebo reálný vzhled se zásadně liší. 
  • Zašleme vám souhrnnou nabídku a nemusíte s každou modelkou či modelem vyjednávat individuálně.
  • Víme, koho doporučit s ohledem na vaše zadání, požadovanou zkušenost.
  • Připravíme vám licenční smlouvu, takže se vám nestane, že se vám po nějaké době ozve právník, že užíváte dílo nelegálně.

OSLOVTE NÁS

Jak to funguje: 

Pošlete nám vaši nabídku odměny pro model/ku. Uveďte, prosíme, termín, místo, plánovanou časovou zátěž fotodne, jak dlouho a v jakých médiích, formátech hodláte výsledné dílo užívat a o jaký produkt se jedná. 

Odměny za užití tváře a šíření díla jsou u různých typů lidí různé a smluvní. Fulltime profesionální models přijímají nabídky v řádech dle níže uvedeného orientačního ceníku. Vaší nabídkou však oslovíme všechny vhodné typy a zašleme vám  nabídku dostupných tváří s komentářem a doporučením. 

Jmenuji se Dušan Fádler a budu se vaší nabídkou zabývat. Kontaktujte mě ideálně na můj email:dfc@dfc.cz

Věříme, že si u nás vyberete skvělou tvář pro vaši reklamu


 ORIENTAČNÍ CENY ZA KOMERČNÍ FOTO / VIDEO

PROFESSIONAL MODEL & INFLUENCERS (BEZ DPH)
 Konečná částka bez DPH je stanovena z honoráře za fotoden (časový) a honoráře za užití díla modelu (tzv. Buyout), který se podílí na vašem obchodním úspěchu, tím, že vám a vaší úspěšné reklamě model nebo modelka poskytli svoji tvář.
POPISPOZNÁMKACENA
ODMĚNA ZA ČAS PRODUKCE
Čas: Čas na cestě do a z místa foto/video produkceKč/ h250
Čas: Od příchodu na lokaci a čas produkce do skončení výkonuKč / h600
Čas: Celý den FOTO/VIDEO do 8 hodin od příchodu – paušálmax 8 hodin3600
Čas: Překročení paušálu: Jiné speciální časové harmonogramy:hod:+ 360
ODMĚNA ZA UŽITÍ DÍLA DLE ROZSAHU A DOBY  – ( LIFESTYLE MODELS SLEVA – 50 % )
INFLUENCER NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ – sdílení na osobní Feeds a Stories Instagram / Facebookdohodou, orientačně – vzoreczde
ONLINE & REKLAMA do formátu „CLV“ –  kampaně, akce, výprodeje, akce – 1 MĚSÍCmimo reklamu v TV3000
ONLINE & REKLAMA BILLBOARDY – jednorázové kampaně, akce, výprodeje, akce – 1 MĚSÍCmimo reklamu v TV4800
BUYOUT: Úplné uvolnění práv na území jednoho státu – 1 MĚSÍCmimo reklamu v TV8000
ONLINE A FIREMNÍ TISKOVINY MIMO OUTDOOR – 1 ROK*mimo veřejná media3600
ONLINE & PRINT & OUTDOOR DO FORMÁTU „CLV“ – 1 ROK*mimo veřejná media9000
ONLINE & PRINT DO FORMÁTU REGIONÁLNÍ  BILLBOARDY (KRAJ) – 1 ROK:regionální reklama – kraj10000
ONLINE & PRINT DO FORMÁTU CELOSTÁTNÍ BILLBOARDY  – 1 ROK:mimo reklamu v TV12000
BUYOUT: Uvolnění práv na území jednoho státu – 1 ROKmimo reklamu v TV20000
REKLAMA V KOMERČNÍ CELOSTÁTNÍ TELEVIZI – ČR
TV REKLAMA – hlavní role – rok (orientačně nebo dohodou)sekunda identifikace:3600
TV REKLAMA – vedlejší role – rok (orientačně nebo dohodou)sekunda identifikace:2400

* veřejná média: trvalá opakovaná reklama ve formě TV reklamy, placená online reklamní kampaň nebo celostránková inzerce ve veřejných všeobecných společenských médiích, časopisech apod. ve veřejné distribuci a prodeji. Není však nijak omezena inzerce ve specializovaných nízkonákladových oborových médií, které nejsou ve veřejném prodeji ve vysokých nákladech.


VYSVĚTLENÍ A DOPORUČENÍ

Možná je vaším přáním, aby se model/ka za určitou částku vzdal/a veškerých práv ke zhotovenému dílu bez omezení a navždy. Každý výkon je dílem, který se řídí autorským a osobnostním právem, za jehož užití klientem si profesionální model/ka představuje odpovídající odměnu. 

Je rozdíl, je li model/ka tváří třeba jen malé reklamní akce nebo je součástí vaší velké reklamní kampaně na velkoplošných reklamách, v inzerci, v televizi, kdy je tvář amortizována a natolik spojena s vaším produktem, že jiná firma si na svoji reklamní kampaň stejnou modelku nebo model nemusí chtít vybrat. Proto tato situace je modelkám a modelům kompenzována různou výší odměny dle užití a šíření díla a řídí se trhem a nabídkou a poptávkou.

Je zbytečné trvat na neomezených právech za vysokou cenu, která nakonec nevyužijete, pokud třeba plánujete jen měsíční jednorázovou kampaň nebo chcete dílo užívat jen v malých formátech a nákladech. Pokud se časem rozhodnete, že dílo využijete například pro reklamu v časopisech nebo na velkoplošné reklamě, pak rozšíření užití díla pouze přiobjednáte a doplatíte rozdíl odměny.

V případě, že požadujete speciální užití díla, které není uvedeno v tabulce, zašlete nám prosím popis, nalezeneme dohodu win – win.PŘÍKLAD KONCEPTU LICENČNÍ SMLOUVY (ČÍSLO)  

PŘEDMĚT SMLOUVY – FOTO – REKLAMNÍ ZÁBĚRY: Reklamní záběry produktů, umělecký výkon …

SMLUVNÍ STRANY:
NABYVATEL / OBJEDNATEL:
(dále jen „Nabyvatel“ nebo Uživatel)
IČO:, DIČ
a
KONEČNÝ UŽIVATEL DÍLA: ……
IČO:, DIČ:
(dále jen „Nabyvatel“ nebo Uživatel)
a
Ing. Dušan FÁDLER, IČO: 403 81 943, reklamní a umělecká agentura D.F.C. Fashion Club,IČO:40381943, DIČ: CZ 6304111396, Žižkova 61, 616 00, jako zástupce umělců – modelů, modelek, dětí: (dále jen „Poskytovatel“ nebo Agentura)
(Nabyvatel, Poskytovatel a Uživatel) jsou společně dále označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu:
  1. Poskytovatel tímto se zavazuje zajistit umělecký výkon umělce(modelu) ……………………v oblasti reklamního fotografování dne…………..

Nabyvatel uhradí Poskytovateli za produkci díla a udělení licence a souhlasu s užitím díla včetně foto dne jednorázovou úplatu (honorář) ve výši Kč plus DPH, a to převodem na účet Poskytovatele.
„Základní Užití díla“ v rámci dohodnuté odměny zahrnuje souhlas modelu s užitím jeho záznamu v rámci:…..( popis )
Není povoleno využití v jiných formách. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré finanční nároky přijetím platby na účet Poskytovatele v rozsahu užití díla dle bodu  „Základní užití díla“ byly uspokojeny.                     

  1. Smlouva o dalším užití díla v budoucnu:

V případě, že bude v budoucnu zájmem Nabyvatele nebo Uživatele dílo použít jinak, nebo v případě prodloužení práva k užití na další období než je dohodnuto v článku „ZÁKLADNÍ UŽITÍ DÍLA“, před dalším zveřejněním díla je povinen Nabyvatel nebo Uživatel informovat Poskytovatele, který ověří, zdali je možný souhlas Umělce/ modelky/ modelu  a nebrání jim jiné smlouvy k udělení takového souhlasu. Smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na následujících budoucích podmínkách možnosti užití díla, pokud nebude umělci bránit k souhlasu jiná smlouva, vyvstane potřeba: ( Text a cena ).

USTANOVENÍ:

a) V případě, že Nabyvatel, Uživatel jakkoliv zkrátí nebo sníží nebo nevyužije dílo, nemá to vliv na změnu autorské odměny modelu, zastoupeného Poskytovatelem, není li to dohodnuto předem, například ve formě fototestu a dohody o následném rozhodnutí, zdali dílo bude využito či nikoliv.

b) Nabyvatel bere na vědomí, že Agentura Ing. Dušan Fádler – D.F.C. FASHION CLUB, je oprávněný zástupce modelu, na základě čehož je výhradně oprávněna sjednávat jménem modelu jakékoliv další podmínky, uvedené či neuvedené v této smlouvě.

c) My, níže podepsaní, prohlašujeme, že jsme se seznámili s podmínkami smlouvy, výší účtu, honorářů a dalšími údaji. Souhlasíme s uvedeným maximálním šířením díla, které může být překročeno pouze se s písemným souhlasem modelu či Poskytovatele – agentury D.F.C. FASHION CLUB, a to formou další písemné dohody o šíření díla. Dílo smí být šířeno pouze v souvislosti s produktem nebo klientem, uvedeným v této smlouvě jako „Konečný uživatel díla„ a nesmí být předáno do užívání jiné třetí straně.

Nabyvatel a Uživatel prohlašují, že jsou si vědomi, že dílo nesmí být veřejně šířeno nad dovolený rozsah a formát. Poskytovatel prohlašuje, že po zaslání smlouvy a úhradě na účet agentury D.F.C. FASHION CLUB uděluje souhlas s šířením, kopírováním, tiskem, rozmnožováním, užíváním části nebo celku videomateriálů, výhradně v rozsahu, uvedeném v této smlouvě v kapitole UŽITÍ DÍLA.

d) Nabyvatel prohlašuje, že nese odpovědnost za užívání díla jak jeho jménem, tak rovněž konečným uživatelem – třetí stranou, je li s ní v přímé souvislosti jako dodavatel (např reklamní agentura, fotograf…). Zavazuje se touto smlouvou uzavřít s „Konečným uživatelem“  smlouvu podobnou, s uvedenými podmínkami šíření díla umělce, kterou se rovněž „Konečný uživatel“ zaváže dodržet. Nabyvatel nesmí dílo předat do užívání žádným třetím stranám, neuvedeným ve smlouvě užití díla.

 e) Nabyvatel souhlasí, zavazuje se a také zajistí smluvně i s Konečným uživatelem ujednání, že ve lhůtě 14 měsíců ode dne poskytnutí výkonu umělce, zajištěného Agenturou Poskytovatele, nevstoupí bez vědomí a souhlasu agentury Poskytovatele do žádného přímého  i nepřímého smluvního vztahu s umělcem (modelem) s nabídkou výkonu jakékoliv jiné modelingové / umělecké služby, ať již opět pro Konečného uživatele, či pro jakoukoliv jinou třetí stranu, není li dohodnuto jinak (neplatí v případě že již Nabyvatel prokazatelně s umělcem spolupracoval dříve).

 f) V případě porušení ujednání v článku ad e) Nabyvatelem či Konečným uživatelem, který je v přímé souvislosti s Nabyvatelem, souhlasí provinivší se strana, že uhradí agentuře smluvní pokutu ve výši trojnásobku odměny za užití díla, kterou by jinak agentura sjednala dle ceníku agentury, uvedeném na www.dfc.cz. V případě porušení užití díla a jeho neoprávněného užití nad schválený rozsah, porušením bodu ad d) , souhlasí Nabyvatel že uhradí smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč + DPH. Neprokáže li agentura provinění Nabyvatele, obrátí se přímo na tu stranu, která dílo zveřejnila, s požadavkem na odstranění díla a finanční satisfakci v souvislosti s neoprávněným užitím díla právní cestou. Před zahájením jakýchkoliv právních kroků se ovšem Agentura Poskytovatele zavazuje v prvním kroku postupovat přátelskou cestou s výzvou k dohodě o nápravě, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění události, která je v rozporu s touto smlouvou.

g) Uživatel prohlašuje, že dílo není určeno k propagaci jakých služeb a produktů spojených s erotikou či sexuálních a podobných služeb a není s nimi v žádné spojitosti, stejně tak jako konečný Uživatel díla. Poruší li Uživatel nebo Nabyvatel toto ujednání, dochází k zásadnímu zásahu do osobnostních práv modelu a k hrozbě žaloby na ochranu osobnosti ze strany modelu.

h) My, osoby zde podepsané, prohlašujeme, že jsme oprávněni k jednání a podpisu jménem společností, které zastupujeme.

Podpisy smluvních stran: