1. SVATEBNÍ VELETRH FUTURUM BRNO 2020
  2. Základní ustanovení

Správcem údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je agentura D.F.C. Fashion CLUB, obchodní jméno a správce: Ing. Dušan Fádler , ičo 403 819 43 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou a informace jsou uloženy:

adresa: agentura D.F.C. Fashion Club, Žižkova 61, 616 00 Brno

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické nebo právnické osobě; identifikovatelnou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, web, sociální sítě nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, firemní údaje) a  údajů, které jsou nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy.

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 1. rok za případným účelem oslovení na další ročník, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

– po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání  služeb. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje jiným stranám

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uložením dokumentů do zamykatelné skříně. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu v objednávce. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Udělujete nám tímto souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a zejména následující osobní údaje:

– Telefonní a emailový kontakt

– adresa

– firemní údaje

– souhlasíte s pořízením a šířením video a fotodokumentace jak vaší společnosti, produktů i služeb, tak i osob pověřených vaší společností prezentovat Vaše služby v rámci dokumentů, referencí a šíření záznamů z veletrhu za účelem sdělení veřejnosti

 

Máte právo:

– požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává

– nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování

– požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.